Beschermd wonen bij Gewoonzo

1. Hoe wordt voldaan aan de genoemde principes uit de visie op beschermd wonen, beschermd thuis van de Regio Centraal Gelderland zoals genoemd in document 1 (Zorgvorm specifieke eisen)?

GeWOONzo biedt beschermd wonen binnen 3 kleinschalige woonlocaties (8, 8 en 10 cliënten) op de Eusebiusbuitensingel. Dit alles op basis van scheiden wonen en zorg. Binnen deze locaties huren de cliënten dus hun eigen zelfstandige woonruimte. De focus ligt op de begeleiding van volwassenen vanaf 23 jaar die vanwege hun problematiek en gedrag elders buiten de boot vallen. Er is vaak sprake van verslaving, een psychiatrisch ziektebeeld en/of een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. GeWOONzo.NU probeert de kwaliteit van leven te verbeteren door een zo veilig mogelijke omgeving te creëren of vinden waarbinnen groei of stabilisatie mogelijk is. Dit is een omgeving waarbinnen wonen, ontmoeten, werken en leren vanzelfsprekend zijn. Uiteindelijk streven is om de cliënt te begeleiden richting een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Daarnaast streeft geWOONzo er naar om maatschappelijke opbrengst te creëren: minder recidive in gebruik, minder recidive in delict, minder (maatschappelijke) overlast in de algemene (openbare) en de directe leefomgeving.
GeWOONzo streeft naar een zorgtoewijzing en woonlocatie die aansluit bij de zorgvraag. Tijdens het zorgtraject worden cliënten bijgestaan door ervaren zorgprofessionals die naast de cliënt staan, wijzen op mogelijkheden, motiveren, vertrouwen geven, zich openstellen en steeds weer onvoorwaardelijk present proberen te zijn. In het begeleidingstraject staan de hulpvragen, wensen, mogelijkheden en doelstellingen van de cliënt centraal. Mede op basis van de Zelfredzaamheid-matrix wordt gekeken in hoeverre een cliënt zichzelf op verschillende leefgebieden kan redden. Ook worden risico’s geïnventariseerd en vastgelegd. Op basis van deze informatie wordt in samenspraak met de cliënt een zorg- en werkplan opgesteld, waarin hulpvragen, doelstellingen en acties worden geformuleerd op verschillende leefgebieden. Gezamenlijk wordt bepaald wie welke acties uitvoert en wie betrokken kunnen worden bij de realisatie daarvan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan partners, familie en vrienden. Voorbeelden van acties die ingezet worden om doelstellingen te behalen zijn het inschrijven bij wooncorporaties/particuliere verhuursites, het vinden en realiseren van een passende dagbesteding via bijvoorbeeld activerend werk, het zoeken van opleidingen en ondersteuning bij de aanmelding en het zoeken naar ambulante behandelmogelijkheden. De persoonlijk begeleider houdt de regie over en evalueert regelmatig en in overleg met cliënt en toewijzer het zorgtraject en de monitoring en aanpassing van het zorg- en werkplan. Dit onder toezicht van de zorgcoördinator en de verpleegkundig coördinator. Regelmatige contacten met het wijkteam betreffende ontwikkelingen en evaluaties zijn in dit verband een vereiste.

2. Hoe is de transformatie van verblijfsvoorzieningen en het scheiden van wonen en zorg geïntegreerd in de werkwijze, in het proces en in de contacten met stakeholders?

Doorstroom naar (volledig) zelfstandige bewoning is vanaf dag één een begeleidingsdoel. geWOONzo omarmt de visie met de gemeente: wij hebben alleen maar kleinschalige woon-zorg-locaties, wij maken actief werk van doorstroming naar lichtere vormen van zorg.
Met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg werken wij als volgt: alle nieuwe cliënten tekenen een zelfstandig en ontkoppeld huurcontract. Voor bestaande cliënten
is er een concreet werkplan om de gekoppelde contracten te ontkoppelen in de komende 2 jaar. Daarmee loopt geWOONzo hopelijk voorop in haar streven tot ‘scheiden wonen-zorg’. Goede en passende zorg is hierboven uiteraard het uitgangspunt.

3. Hoe geeft u vorm aan de ketensamenwerking tussen zorgaanbieders onderling?

Gezien veelvuldig voorkomende psychiatrische en lichamelijke problematiek van bewoners heeft geWOONzo veelvuldig contact met betrokken behandelaren en betrokken huisartsen/ziekenhuizen:

• Huisartsen/ziekenhuizen: aangezien geWOONzo met veel verschillende huisartsen en specialisten te maken heeft, worden individuele afspraken met betrokken huisartsen gemaakt ten aanzien van zorgbeleid.
• Fact team Pro Persona: het fact team wordt ingezet inzake het medicatiebeleid, crisissituaties en tijdelijke opnames. Aangezien veel cliënten begeleid worden door Pro Persona is onderling afgestemd dat er vaste contactpersonen zijn;
• Iriszorg (Wmo en Wlz): de inzet van Iriszorg is gericht op (ambulante) behandeling verslaving, medicatiebeleid en detox opnames. Contacten met Iriszorg verlopen veelal via aanmelden van de betrokken huisarts. Afstemming van zorgbeleid vindt veelal op individuele basis met betrokken hulpverleners plaats;
• Kairos (Wmo): ambulante behandeling. Afstemming van zorgbeleid vindt veelal op individuele basis met betrokken hulpverleners plaats;

Overige ketensamenwerking
• Er is regelmatig contact met collega zorginstellingen, zoals Next en Stichting Onderdak ten aanzien van plaatsingsmogelijkheden, collegiaal advies en casusbespreking;
• Het Veiligheidshuis: enkele cliënten zijn vanwege hun problematiek aangemeld bij het Veiligheidshuis. In het multidisciplinaire overleg, waarbij ook behandelaren betrokken zijn, wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor bestaande problematiek.

4. Hoe geeft u vorm aan de ketensamenwerking regionaal en lokaal met gemeenten?

• Persoonlijk begeleider, zorgcoördinator, verpleegkundig coördinator en directie onderhouden regelmatig contact met de betrokken wijkcoaches over ontwikkelingen (bv. crisissituaties of langdurige afwezigheid), dagbestedingen, evaluaties en toewijzingen;
• Persoonlijk begeleiders onderhouden contacten met consulenten van het cluster Werk en Inkomen betreffende uitkeringen en inhoudingen. Ook maken zij indien noodzakelijk afspraken met de consulent betreffende bv. directe huurbetaling;
• Op bestuurlijk niveau onderhoudt de directie contact met het bestuur van het wijkteam Arnhem en met medewerkers van de gemeente Arnhem. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. huisvesting, bespreking overlast en verbeterpunten.

5. Hoe geeft u vorm aan de samenwerking met algemene (welzijns-, sport-, culturele) voorzieningen en/of wijkinitiatieven in de wijken waar u zorg levert?

geWOONzo zoekt en vindt voor dagbesteding, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en dies meer haar plek zoveel als mogelijk in de wijk. Daar hebben wij nu ook goede contacten. Bv:
• Cliënten van geWOONzo worden aangemeld voor de Gelrepas, zodat zij gebruik kunnen maken van de voordelen die deze kaart biedt;
• Gewoonzo heeft twee abonnementen bij sportschool Rijnkade. Cliënten kunnen hier gebruik van maken om te kunnen sporten;
• Er is gebruik gemaakt van dagbesteding Dag Hamelen (driestroom) aan de Beekstraat 40 in het centrum van Arnhem;
• Er wordt gebruik gemaakt van de muziekstudio Rouse 2 Action, eveneens in de wijk.