Ambulante begeleiding

Voor wie?

Naast beschermd wonen biedt geWOONzo ook ondersteuning aan mensen in de thuissituatie. Deze mensen hebben minder toezicht nodig , zijn vaak zelfredzamer en beter in staat om hun hulpvragen uit te stellen. Toch zijn er vaak hulpvragen die op sommige en vaak onverwachte momenten om intensieve ondersteuning vragen. Vaak gaat het hier om mensen met verslavingsproblematiek, een psychiatrisch ziektebeeld, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Hoe werken wij?

GeWOONzo staat in de ‘ja-modus’ en wil zorg bieden waarmee de cliënt verder komt. Dus ook aan cliënten die zelfstandig willen zijn en waarvoor het lastig is om zorg op maat te organiseren. Samen met de cliënt en betrokken partijen gaan wij dan ook op zoek naar oplossingen om dit te realiseren. Tijdens de begeleiding is een belangrijk uitgangspunt dat de cliënt zoveel mogelijk op eigen benen leert te staan en dus niet meer of minder zorg ontvangt dan hij of zij nodig heeft.

In het begeleidingstraject zijn stabilisatie, groei en geluk voor geWOONzo de belangrijkste einddoelen. Wij denken dat uitbreiding van een gezond sociaal netwerk en deelname aan de maatschappij hieraan bijdragen en zetten ons hier ook voor in. De hulpvragen, doelstellingen en wensen van de cliënt staan echter altijd centraal en zijn de leidraad in het begeleidingstraject. Deze worden samen met de cliënt beschreven in het zorgplan en aangevuld met een werkplan. Hierin wordt beschreven welke acties de cliënt en hulpverlener uit gaan zetten en wie betrokken worden om doelstellingen te bereiken. Het streven is om het sociale en professionele netwerk van de cliënt zoveel mogelijk bij het begeleidingstraject te betrekken en hen er onderdeel van te laten zijn. De persoonlijk begeleider houdt de regie over het zorgtraject en evalueert regelmatig met de cliënt en overige betrokkenen. Deze wordt hierbij ondersteunt door zorgcoördinator en de verpleegkundig coördinator.
Om er zorg voor te dragen dat zelfstandig wonende cliënten te allen tijde hun hulpvragen kunnen stellen, zijn onze medewerkers 24/7 bereikbaar.

Waar wonen?

Wij begeleiden hoofdzakelijk cliënten die in Arnhem of in de nabije omgeving woonachtig zijn.

Hoe kan ik bij geWOONzo komen wonen?

geWOONzo staat in de ‘ja-modus’. Dit betekent dat wij, met uitzondering van cliënten die onder de Jeugdwet vallen, geen vooraf bepaalde uitsluitingsfactoren hanteren.
Om bij geWOONzo te kunnen wonen is een zorgtoewijzing nodig vanuit de Wmo of Wlz. Een toewijzing Wmo kan worden aangevraagd via het wijkteam van de gemeente Arnhem. De aanvraag van een Wlz toewijzing verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). GeWOONzo is gecontracteerd voor Wmo (voor de gemeentes Arnhem en Rheden) en voor Wlz. Dit betekent dat wij zowel Wmo als Wlz Zorg In Natura (ZIN) kunnen leveren.
Bij geWOONzo huurt de bewoner zijn eigen woning. Het is daarom wel van belang dat de bewoner de huur kan opbrengen. In tegenstelling tot de beschermd wonen locaties, hebben wij geWOONzo geen ambulante woningen tot onze beschikking. Indien de cliënt nog geen woning heeft, zal deze dus gezocht moeten worden. Desgewenst kunnen wij hierbij ondersteunen.
Voor meer informatie betreffende contact, plaatsingsmogelijkheden, huur en gecontracteerde zorg verwijzen wij u door naar de informatie pagina.